Algemene voorwaarden

Human Power Now

KvK 70531412
Mariastraat 19c
6211 EP Maastricht
06 23503292
info@humanpowernow.com

1. Algemeen

1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Human Power Now: de heer J.P.M. Kistermann handelend onder de naam Human Power Now, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijn rechtsopvolger(s).

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Human Power Now op alle overeenkomsten die Human Power Now sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Opdrachtgever: iedere (rechts) persoon die een opdracht tot het verrichten van diensten en/of het leveren van producten verstrekt.

1.4 Human Power Now wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Definities

Diensten en Producten: al hetgeen Human Power Now ten behoeve van Opdrachtgever ontwerpt, vervaardigt, levert, onderneemt, dan wel doet ontwerpen, vervaardigen, leveren of ondernemen, waaronder onderzoek, nascholing, advisering, training en procesondersteuning en projectmanagement;

Offerte: een, al dan niet voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst, schriftelijke aanbieding van Human Power Now inhoudende een geheel vrijblijvende inschatting van de kosten verbonden aan de te verrichten Diensten en/of te leveren producten.

Opdrachtbevestiging: een schriftelijke bevestiging van de door Opdrachtgever aan Human Power Now verstrekte en door Human Power Now aanvaarde opdracht tot het verrichten van Diensten en/of het leveren van Producten.

Overeenkomst(en): alle overeenkomsten tussen Human Power Now en Opdrachtgever, niet beperkt tot de overeenkomsten van opdracht.

Materiaal: verstaan al hetgeen ten behoeve van de opdracht tot het verrichten van de Diensten en/of het leveren van Producten door Human Power Now aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, waaronder begrepen doch niet beperkt tot artikelen, boeken, procesbeschrijvingen, draaiboeken, software en onderzoeksinstrumenten.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van Human Power Now zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.2 Een offerte wordt tot overeenkomst doordat opdrachtgever de offerte van Human Power Now schriftelijk dan wel per e-mail bevestigt.

2.3 Als opdrachtgever aan Human Power Now gegevens verstrekt, mag Human Power Now uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3. Prijs

3.1 Human Power Now is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval zal opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.

3.2 In de in de offerte genoemde prijsopgave zijn niet inbegrepen reis- en eventuele verblijfkosten, alsmede overige kosten (fotokopieën, assessments, BTW) en voorschotten.

4. Vertrouwelijkheid

4.1 Behoudens wettelijk voorschrift is Human Power Now verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming van Human Power Now, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van Human Power Now.

5. Intellectuele eigendom

5.1 Human Power Now behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte presentaties, documenten, hand-outs, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘know-how’.

5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Human Power Now noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Human Power Now verstrekt zijn.

5.3 Opdrachtgever vrijwaart Human Power Now voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 De volgende betalingsregeling is van toepassing: betaling binnen 14 werkdagen na (deel)factuurdatum.

6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van Human Power Now een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Human Power Now heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

6.3 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Human Power Now te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Human Power Now in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. de opdrachtgever failliet of in surseance is;

c. de opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;

d. de onderneming van opdrachtgever wordt verkocht of beëindigd;

e. de opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de Human Power Now de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

6.5 Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW). Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

6.6 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan Human Power Now alle buitengerechtelijke incassokosten conform Rapport Voorwerk II verschuldigd.

6.7 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten het bovenstaande overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door opdrachtgever verschuldigd.

6.8 Indien Human Power Now in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van opdrachtgever.

7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

7.2 Human Power Now heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.3 Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

7.4 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8. Wijziging van de opdracht

8.1 Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.

8.2 Indien de omvang van de aan Human Power Now verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Human Power Now gerechtigd eventueel meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen.

8.3 Van meerwerk is ook sprake indien de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

8.4 Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.

9. Beëindiging van de opdracht

9.1 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Human Power Now gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Human Power Now gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Human Power Now is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Human Power Now toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

9.3 Human Power Now is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

9.4 Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Human Power Now verhindert, heeft Human Power Now het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.5 Omstandigheden die een overmachtsituatie voor Human Power Now opleveren zijn in ieder geval: opzettelijke gedragingen en/of grove schuld van personen van wie Human Power Now bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Human Power Now bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Human Power Now zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

9.7 In geval van annulering van een opdracht door opdrachtgever gelden de volgende restitutieregelingen:

Er geldt een wettelijke bedenktijd bij scholing/training van 14 dagen na ondertekening van de offerte. Is dit van toepassing dan kunt u via een herroepingsformulier uw opdracht herroepen. Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht kunt u dat doen door het formulier ‘herroeping’ aan te vragen via info@humanpowernow.com

Annulering door de opdrachtgever kan tot acht weken voor aanvang van de eerste trainings(studie)dag kosteloos geschieden.

Bij annulering tussen vier en acht weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 50% van het voor de trainings(studie)dag overeengekomen totaaltarief te vergoeden.

Bij annulering tussen nul en vier weken voor aanvang van de eerste trainings(studie)dag is de opdrachtgever verplicht 100% van het voor de training overeengekomen totaaltarief te vergoeden.

Ongeacht het aantal weken waarbinnen de opdrachtgever een trainings(studiedag) annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Human Power Now zal zich inspannen de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Uiteraard treden Human Power Now en opdrachtgever met elkaar in overleg over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Human Power Now verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloedssfeer vallen. Ofschoon de opdracht door Human Power Now naar beste inzicht, vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan hij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

10.2 Human Power Now is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Human Power Now toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Human Power Now van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

10.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

10.2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Human Power Now nimmer aansprakelijk.

10.2c De door Human Power Now te vergoeden schade zal gematigd worden, indien het door opdrachtgever te betalen honorarium in het kader van de opdracht gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

10.2d De aansprakelijkheid van Human Power Now voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium zoals Human Power Now voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag van Human Power Now over de laatste drie maanden.

10.3 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Human Power Now welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.