LAST MINUTE PROJECTAANVRAAG financiële ondersteuning special needs

PROJECTEN

Het bestuur van de Stichting Hermen Jacobs Fonds geeft financiële ondersteuning aan projecten die bijdragen aan de kwaliteitsverhoging van het speciaal onderwijs.

Aanvragen voor ondersteuning kunnen worden gehonoreerd als:
een duidelijk en volgens de richtlijnen van de stichting opgesteld projectplan wordt ingediend;
de doelstellingen van het project aansluiten bij de doelstellingen van de stichting;
het project voldoet aan de onderstaande criteria;
de aanvrage tijdig wordt ingediend.

HET PROJECTPLAN

In het projectplan moeten de volgende gegevens worden opgenomen:
Aanvragers
- wie het project aanvraagt; 
- bij wie de leiding berust; 
- door wie het project wordt uitgevoerd. 
Uit deze opgave moet duidelijk worden dat de noodzakelijke deskundigheid bij de aanvragers aanwezig is.
Thema
- korte omschrijving van het thema; 
- een motivatie van de keuze van het thema; 
- hoe deze aansluit bij de doelstellingen van het Hermen J. Jacobs Fonds.
Opbrengst
- een beschrijving in concrete termen van de opbrengst. 
Inpassing
- bij welke ontwikkelingen binnen het speciaal onderwijs het project aansluit.
Inzet
- in hoeverre en op welke wijze de concrete producten in het speciaal onderwijs worden ingezet.
Doelgroep
- voor welke doelgroepen de opbrengst van het project bestemd is.
Planning
- een overzicht van de voorgenomen activiteiten met daarbij een duidelijke' omschrijving van de deel werkzaamheden, 
- een en ander gekoppeld aan een duidelijke tijdsplanning.
Begroting
- een gespecificeerde begroting, bestaande uit materiele en/of personele kosten,
- een duidelijke motivatie van de verschillende posten.
Evaluatie
- een overzicht van de tijdstippen waarop het bestuur van de Stichting Hermen J. Jacobs Fonds de voortgang van het Project kan controleren
- de wijze waarop het bestuur de resultaten van het project kan toetsen aan de oorspronkelijke doelstellingen.
Rapportage
- de wijze waarop tussentijdse en eindreportage plaats zal vinden.

PROCEDURE VOOR BEHANDELING

Indienen
- aanvragen kunnen worden ingediend door een / meer personen of instanties; 
- Deze aanvragen worden ingediend bij de secretaris van de stichting. 
Advies
- Aanvragen worden door de secretaris voorgelegd aan het bestuur van de stichting; het bestuur beslist met inachtneming van een advies van een of meer van zijn leden; 
- Voorzitter en secretaris vragen een of meer bestuursleden een pre-advies op te stellen.; 
Zonodig kunnen daartoe externe deskundigen worden geraadpleegd. 
- De secretaris / penningmeester verzorgt een notitie met betrekking tot de beschikbare financiële middelen;
- Het bestuur kan de indieners van een projectaanvrage verzoeken de aanvrage bij te stellen.
Vaststelling
- In principe zal het bestuur twee maal per jaar in zijn vergadering vaststellen welke projecten door de stichting financieel ondersteund zullen worden;
- Het bestuur vergadert daartoe in de maanden mei en november;
- Het bestuur behoudt zich het recht voor hiervan of te wijken.
Argumentatie
Het bestuur van de Stichting Hermen J. Jacobs Fonds beslist beargumenteerd of een projectvoorstel voldoet aan de voorwaarden en voor (gedeeltelijke) bekostiging in aanmerking komt.


TIJDSCHEMA
Projectaanvragen kunnen twee maal per jaar worden ingediend. Het bestuur zal zich houden aan het onderstaande tijdschema:  voorjaar/ najaar

- indienen van de aanvragen: voor 1 maart - beslissing bestuur eind mei *

- indienen van de aanvragen: voor 1 september - beslissing bestuur eind november *

*  schriftelijk besluit aan de indieners

Zie deze informatie op de website Hermen J. Jacobsfonds onder Projecten HJJ Fonds
http://www.hjjacobsfonds.nl

hjj leader.jpg
projecten2.jpg
1237109_1404241973137708_269932826_n(2).jpg
John Kistermann